Shiga Phones

Shiga Phones

Shiga Phone - Find Phones, Mobiles and Internet Services in Japan
Shiga Phones - Search to Find a Phone, Mobile, Internet, Services and Information in Japan
Shiga Phone Dial Code: 36
Shiga Code by District and City : Shiga, Echi, Gamo, Higashiazai, Hikone, Ika, Inukami, Kanzaki, Koka, Kurita, Kusatsu, Moriyama, Nagahama, Ōtsu, Ōmihachiman, Sakata, Shiga, Takashima, Yasu, Yokaichi
Shiga

Phone in Shiga

Phone Code Shiga - Find Phone Codes by District and City in Japan
Phones Shiga - Find Mobile Phones, Internet and Services in Japan
Shiga 2018